பயிற்சி 3

நாடி விதிகளும் அவற்றிக்கான விளக்கங்களும்


1) பிருகு நந்தி நாடி விதிகள்

2) சப்த ரிஷி நாடி விதிகள்

3) சுந்தர நாடி விதிகள்

ஆகிய பாடங்கள் வீடியோ வகுப்புகளுடன்

கட்டணம் ரூ 4550 /= ரூபாய் நான்காயிரத்து நானூற்று ஐம்பது மட்டும்.